News


Page : [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12]

                 BKNIX receives an honor from Prof. Vijay Sivaraman to share his knowledge and experiences on the topic Traffic Analysis and Insights using Software Defined Networking via Vclass Conference during 3pm-4pm (ICT). To join the session please visit https://www.vclass.net/join.php?r=HPzYXy

                Speaker: Prof. Vijay Sivaraman, Professor of Telecommunications at UNSW Sydney and CEO of Canopus Networks Pty Ltd

                Abstract: Internet Service Providers, Enterprises, and Government Agencies are largely driving blind, with little visibility into application experience issues or cyber-security attacks in their networks. Custom-built middle-box hardware appliances for deep packet inspection (DPI) and cyber-threat mitigation remain prohibitively expensive. This talk will explore the emergence of commodity programmable hardware and associated software ecosystem in addressing this huge gap, by enabling deep insights and visibility at huge scale and low cost using a combination of software defined networking (SDN) and artificial intelligence (AI). Time permitting, a live demo and sample insights will be presented.

                Biography: Vijay received his PhD at UCLA in 2000, worked at a silicon-valley start-up for 3 years building switch-router software, and is now a Professor at UNSW Sydney, as well as co-founder and CEO of Canopus Networks (www.canopusnet.com). He is a firm advocate of SDN and the agility and innovation it brings to network architectures, use-cases, and operations.
30 July 2020 | Posted by Admin


“วีคลาส.ไทย” ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เป็นบริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมาะสำหรับพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำลัง Work from Home แต่ยังต้องประสานงานและติดต่อสื่อสารกัน รวมทั้งอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องทำการเรียนการสอนทางไกล

การให้บริการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่

- มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ผู้ให้บริการอีเมล @คน.ไทย ฟรี เพื่อใช้สร้างห้องประชุมออนไลน์
- ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (intERLab, AIT) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวีคลาส
- ศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตบีเคนิกซ์ (BKNIX) – ผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับแพลตฟอร์มวีคลาส

วีคลาส.ไทย ใช้งานง่าย ผ่านทาง Web Browser ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ เพิ่มเติม ที่สำคัญระบบนี้ให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายในประเทศไทย ทำให้ลดการรับส่งข้อมูลกับต่างประเทศ สามารถส่งข้อมูล ภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศอย่างแท้จริง

ความโดดเด่นของ วีคลาส คือความสามารถในการรองรับชื่อโดเมน และ อีเมลภาษาไทย ในการลงชื่อและยืนยันตัวตน* เพื่อเข้าใช้งานในระบบสำหรับการสร้างห้องประชุมออนไลน์ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ๆ เพียงมีลิงค์ห้องประชุม และระบุชื่อผู้เข้าประชุม

เริ่มใช้งานเป็นภาษาไทยได้แล้ววันนี้ที่ https://วีคลาส.ไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษที่ http://vclass.net/conference

ทดลองร่วมการประชุมได้ที่ห้องประชุม วีคลาส๑๐๑ (หมายเลขห้อง ablxoO)

* ระบบยืนยันตัวตนการใช้งานวีคลาสด้วยอีเมล @คน.ไทย ร่วมพัฒนาโดย บริษัท ตัวตน จำกัด (https://tuaton.co.th)
More...
31 March 2020 | Posted by Admin


                 “บีเคนิกซ์” ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตบีเคนิกซ์ (BKNIX) เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการเนื้อหา และ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นออนไลน์ เชื่อมต่อฟรี 6 เดือน รองรับปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศและ ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการทำงานและการศึกษาในระบบออนไลน์

                 นายสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวม หลายภาคส่วนได้ออกมาตรการจาก สถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของโรค โดยบริษัทเอกชนเริ่มให้ พนักงานทำงานจากที่บ้าน สถาบันการศึกษาเริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ มีการ ประชุมออนไลน์แทนการพบเจอกันเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บีเคนิกซ์ ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานออนไลน์และการศึกษา ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไปยังต่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการใช้งานของทุกภาคส่วน ที่ต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บีเคนิกซ์ จึงเปิดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการ แอปพลิเคชั่นออนไลน์ที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับบีเคนิกซ์มาก่อนเชื่อมต่อฟรีเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสมาชิกที่เชื่อมต่อ อยู่แล้วสามารถเพิ่มขนาดพอร์ตได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อรองรับปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อบริการข้ามเครือข่ายจากผู้ให้บริการเอกชนที่กระจายตัวตามที่พักอาศัยไปยังเครือข่ายสถาบันการศึกษาผ่านเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย ทำให้ผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนใน ระบบออนไลน์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของสถาบันการศึกษาที่ตนเรียนอยู่ได้โดยตรงและสะดวก รวดเร็วขึ้น”

                 บีเคนิกซ์ เป็นผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลาง แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ดำเนินการภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ปัจจุบัน มีสมาชิก ISP, Cloud, Content และ Research and Education Network จำนวน 32 ราย เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถรองรับ Traffic ได้สูงในระดับเทราบิตต่อวินาที (Tbps)

                หน่วยงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ http://bknix.co.th/en/covid-19 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
18 March 2020 | Posted by Admin


                19 December 2019 at UniNet Meeting Room 18A, Fl 18th. This meeting was held for members to exchange ideas and obtain recommendation and other feedbacks from the users of the BKNIX system. Discussion was also held for the next steps.

19 December 2019 | Posted by Admin

Page : [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12]

Powered by
Sponsored by