นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบีเคนิกซ์

บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท/เรา) เป็นผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลาง แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ดำเนินการภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) โดยเปิดให้สมาชิกเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้สูงในระดับเทราบิตต่อวินาที (Tbps)

บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้งานทุกท่าน บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สำหรับการใช้บริการของบริษัทข้างต้น ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
 • เว็บไซต์ bknix.co.th, bknix.net และ bknix.in.th และหน้าเว็บไซต์ย่อยต่างๆ ภายในโดเมนดังกล่าวข้างต้น (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”)
 • การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมลภายใต้โดเมน bknix.co.th, bknix.net และ bknix.in.th (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “อีเมล”)
 • การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางระบบ Messenger https://www.facebook.com/bknixth (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “แอปพลิเคชั่นสนทนา”)
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ปรับปรุง เพิ่ม ลบ และแก้ไขคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยการอัพเดตคําชี้แจงบนเว็บไซต์โดยการระบุข้อความว่า "ปรับปรุงใหม่ล่าสุด" บริเวณลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังหน้า "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นระยะเวลา 30 วัน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในความครอบครองของเรา) จะได้รับการประมวลผลตามข้อกําหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเวอร์ชันล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย การรักษาความลับ และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนท่านถือเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายนี้

การรวบรวมข้อมูล

สำหรับการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เช่น ผู้ดูแลด้านการบริหาร (Administrative Contact) ผู้ดูแลด้านเทคนิค (Technical Contact) ผู้ดูแลด้านการเงิน (Billing Contact) ขององค์กรที่จะใช้บริการของบีเคนิกซ์

เราจะรวบรวมข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ ผ่านทางอีเมลหรือแอปพลิเคชั่นสนทนา หรือที่มอบให้กับเราผ่านพนักงาน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเราและการบริการของเราทั้งหมดได้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม มีดังนี้
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการใช้งานระบบ อีเมลตอบกลับระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลดังกล่าวรับทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยที่มาของข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลดังกล่าวว่ามาจากท่าน หากมีการสอบถาม เรียกร้อง หรือฟ้องร้องทางกฎหมาย และเจ้าของข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทได้

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือมากกว่าตามแต่ที่กฎหมายระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่เลิกสัญญาหรือวันที่สิ้นสุดการให้บริการที่ท่านได้ใช้บริการกับทางบริษัท

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อต้องเข้าทำสัญญากับบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน และจะแจ้งผลกระทบหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัท

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประมวลผลการสมัครใช้บริการและเริ่มต้นติดตั้งการใช้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับสมาชิก
 • เพื่อรองรับการสอบถามการใช้งานและให้บริการศูนย์ช่วยเหลือกับสมาชิก
 • จุดประสงค์ในการบริหาร เช่น การประมวลผล การยืนยัน การปฏิบัติ และการดำเนินการธุรกรรมและคำร้องขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • งานประชุมสัมมนา งานประชุมสมาชิก การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการติดต่อสื่อสารการจัดกิจกรรม
 • เพื่อสื่อสารด้วยกลุ่มรายชื่ออีเมลแบบปิด (Mailing-list) เช่น การให้ข้อมูลบริการของบีเคนิกซ์ การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ การแจ้งช่วงเวลาบำรุงรักษาไปยังสมาชิกรายอื่นๆ หรือรายงานปัญหาการใช้งาน
 • ส่งให้ผู้ให้บริการของเราที่ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา ผู้ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การบริการลูกค้า หรือการเผยแพร่แบบสํารวจ เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการของเราจะประมวลผลข้อมูลตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามหน้าที่เท่านั้น ผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้มีการส่งต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับเรา หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีการนำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงการบริการทางเลือกดังกล่าว เราอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรเหล่านั้นเป็นครั้งคราว
 • ในกรณีที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาต เช่น เพื่อป้องกันตนเองจากความรับผิด เพื่อตอบรับหมายศาล การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม คําร้อง หมายศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่น
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใช้ข้อมูลที่รวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้แจ้งกับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

ในกรณีที่บริษัท ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม บริษัทจะบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

การส่งต่อข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล, Reseller ของบีเคนิกซ์ที่ร่วมกันให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
 • หน่วยงานภายนอกที่รับอนุญาตที่ให้บริการด้านอื่นๆเพื่อเติมเต็มการให้บริการของบีเคนิกซ์ เช่น
  • หน่วยงานให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนในเบื้องต้น
  • หน่วยงานให้บริการการจัดกิจกรรม
  • หน่วยงานที่ปรึกษาทางกฏหมาย ทางบัญชีและการเงิน
 • ผู้วิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานด้านการตลาด ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการบุคคลที่สาม พันธมิตรหรือผู้ให้บริการทางธุรกิจ คู่สัญญาที่มีการตกลงทางธุรกิจหรือสัญญากับบริษัท และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่สามารถแสดงหลักฐานว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว
 • หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านกฎหมาย บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ในกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมาย
ในกรณีที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อมูลบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ ซึ่งได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยคุกกี้ ดังต่อไปนี้

 • ฟังก์ชั่น: ใช้เพื่อช่วยในการทำงานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้บริการฟีเจอร์บางอย่าง การปิดใช้งานอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์ได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การลงชื่อเข้าระบบ
 • คุกกี้ทางเทคนิค: เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 • คุกกี้บุคคลที่สาม: คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics
เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณอาจตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ ส่วน “ช่วยเหลือ” ของแถบเครื่องมือบนเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้

ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย

เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากท่าน ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ติดต่อเรา

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการแจ้งให้ทราบ
  ท่านสามารถทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านในผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของเราได้บนหน้าเว็บไซต์ หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ถึงกำหนดเวลาที่บริษัทจะต้องทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิระงับการทำลายและให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อไปได้
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบสำเขาข้อมูลให้แก่ท่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 • สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยสามารถร้องขอใช้สิทธินี้ได้โดย ติดต่อเรา
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ ดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
  • เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้


ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของเราที่
 • อีเมล: dpo@bknix.co.th
 • โทร: 02-107-1538 (เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.)
 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด 131 หมู่ 9 ห้อง INC1-205 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
รุ่นเอกสาร: 1.0
เผยแพร่เมื่อวันที่: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย