ก่อนจะเป็น BKNIX

การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศไทย ครั้งที่1
(TH-Neutral IX Workshop)
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศไทย (TH-Neutral IX Workshop) ขึ้น
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), เครือข่ายการศึกษา, ผู้ประกอบการบริการชุมสาย (IIG&NIX) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. , ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศเข้าร่วมประชุม
ซึ่งจากการประชุมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานให้ได้ข้อสรุปที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการต่อไป
อ่านต่อ...
การประชุมคณะทำงาน TH-Neutral IX
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อคณะทำงาน TH-Neutral IX
ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1 รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3คุณมรกต กุลธรรมโยธินบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
4คุณจุมพล นวกิจบำรุงบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
5คุณลลิดา ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6คุณชาคริต น้อยสุวรรณบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน)
7คุณพีรเดช ศิริพรบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
8คุณทวี ศรีบุศย์ดีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
9คุณสุรเชษฐ์ ศรีพลกรังบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
10คุณธงชัย จิตต์ธัมวราพรบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
11คุณชยา ลิมจิตติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12คุณวีระชาติ มัตติทานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะทำงานได้มีการประชุมหารือกัน 4 ครั้งเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งองค์กร, รูปแบบของการบริหารจัดการ, รายละเอียดด้านเทคนิคของการเชื่อมต่อ, ระยะเวลาในการดำเนินงาน และโครงสร้างของ TH-Neutral IX เพื่อต้องการให้เกิด TH-Neutral IX ขึ้นเร็วที่สุด

การประชุมความร่วมมือการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศไทย ครั้งที่ 2
(TH-Neutral IX)
วันที่ 21 มีนาคม 2557
ณ สำนักงาน กสทช.

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประชุมความร่วมมือการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ มีผู้แทนจากบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 75 ท่านเข้าร่วมประชุม
ซึ่งที่ประชุมได้ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นกลาง จากเดิม "TH-Neutral IX” เป็น "BKNIX” ซึ่งย่อมาจาก "Bangkok Neutral Internet eXchange” ซึ่งมีลักษณะรูปแบบเช่นเดียวกับต่างประเทศโดยระบุพื้นที่ที่ตั้ง IXP (Internet eXchange Point) และหารือเกี่ยวกับด้านเทคนิค, สถานที่ตั้ง และการบริหารจัดการรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ ฯลฯ

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย