User Tools

Site Tools


mconf-th:how_to_share_your_webcam

วิธีการแชร์กล้อง webcam


เปิดใช้งาน

1. คลิก 'แชร์เว็บแคม' บนแถบเครื่องมือด้านล่าง
2. เลือกกล้องของท่านและปรับคุณภาพของกล้อง, จากนั้น คลิก 'เริ่มแบ่งปัน'

ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดตรวจสอบ คำถามที่พบบ่อย


ปิดใช้งาน

1. คลิก 'หยุดแชร์เว็บแคม' บนแถบเครื่องมือด้านล่าง


mconf-th/how_to_share_your_webcam.txt · Last modified: 2020/03/31 16:09 by admin