นโยบายการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับองค์กร
 • โครงการ BKNIX เป็นโครงการภายใต้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) โดยมี บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) ที่จัดตั้งโดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการ
 • โครงการ BKNIX มุ่งเน้นบริการ Domestic IX  โดยคำนึงถึงเสถียรภาพและสมรรถนะเป็นหลัก
 • ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อ มีสถานภาพเป็นสมาชิกของโครงการ BKNIX
 • โครงการ BKNIX มีคณะที่ปรึกษาด้านนโยบาย อันประกอบด้วย ผู้แทนของสมาชิก
 • โครงการ BKNIX สงวนสิทธิ์การทบทวนนโยบายตามที่เห็นสมควร

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
 • สามารถทำ bilateral peering agreement (BPLA) ได้อย่างอิสระ ไม่สามารถให้ทำ multilateral peering agreement (MLPA) ได้
 • สมาชิกจะไม่กำหนดให้สมาชิกอื่นๆเป็น default route เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากสมาชิกนั้นๆ
 • BGP-4 เป็นโพรโทรคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางและต้องกำหนดค่า Next-hop-self เมื่อได้รับข้อมูลเส้นทางจากสมาชิกอื่นๆ
 • IP Address Space และ หมายเลข AS ที่เฉพาะเจาะจงและได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อ
 • รองรับ IPv4 และ IPv6 (Native)

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Switch
 • BKNIX อนุญาต 1 MAC address (Layer 2) ของอุปกรณ์ Router (Layer 3)ต่อหนึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อ
 • BKNIX ให้บริการจากอุปกรณ์ Switch สิ้นสุดที่ BKNIX Patch Panel
 • สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบสื่อสัญญานจากอุปกรณ์ Router ของสมาชิกมายัง BKNIX Patch Panel
 • สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบการ Peering ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน
 • สมาชิกเป็นผู้จัดเตรียม Router เพื่อเชื่อมต่อกับ BKNIX

21 กันยายน 2558 | Posted by Admin

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย